ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
 
  Pogany, H.B.
 

  Studentenheim "Afrikanum"